Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

CHÍNH PHỦ

________

Số: 18/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

_________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
 1. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo quy định tại Nghị định này.
 1. Các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định này bao gồm:
 2. a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

2

 1. b) Đơn vị sự nghiệp công lập;
 2. c) Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;
 3. d) Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;

đ) Nhà thầu nước ngoài là tổ chức theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

 1. e) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;
 1. g) Tổ chức nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

 1. Hình thức xử phạt chính

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

 1. a) Cảnh cáo;
 2. b) Phạt tiền.
 3. Hình thức xử phạt bổ sung

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 Điều này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như sau:

 1. a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;
 1. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 2. c) Trục xuất.
 3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

 1. a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

3

 1. b) Buộc tháo dỡ công trình hoặc phần công trình xây dựng;
 2. c) Buộc hủy bỏ dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
 3. d) Buộc thu hồi dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ;

đ) Buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ;

 1. e) Buộc thực hiện việc giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
 1. g) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính;
 1. h) Buộc tiêu hủy sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ;

Điều 4. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền

 1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong

lĩnh vực đo đạc và bản đồ là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000

đồng đối với tổ chức.

 1. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.
 1. Thẩm quyền phạt tiền của những người được quy định từ Điều 14 đến Điều 22 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; đối với hành vi vi phạm của tổ chức, người có thẩm quyền được phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Chương II: HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 5. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 1. a) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề đo đạc

và bản đồ;

4

 1. b) Hành nghề đo đạc và bản đồ không đúng với nội dung ghi trong chứng chỉ hành nghề.
 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 1. a) Làm sai lệch nội dung trong Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;
 1. b) Hành nghề đo đạc và bản đồ không có chứng chỉ hành nghề hoặc hành nghề đo đạc và bản đồ trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề;
 1. c) Hoạt động đo đạc và bản đồ khi không duy trì các điều kiện theo quy định để được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 1. a) Hoạt động đo đạc và bản đồ không đúng với nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;
 1. b) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;
 1. c) Hoạt động đo đạc và bản đồ khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn.
 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động đo đạc và bản đồ không có giấy phép hoặc hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
 1. Hình thức xử phạt bổ sung:
 2. a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này;
 1. b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.
 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ do thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều này mà không đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật về đo đạc bản đồ.

5

Điều 6. Vi phạm quy định trong xây dựng, sử dụng, bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã khi sử dụng mốc đo đạc.
 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 1. a) Xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc không tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai đối với hành lang bảo vệ an toàn công trình và pháp luật khác có liên quan;
 1. b) Tự ý di dời, phá dỡ mốc đo đạc khi không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý mốc đo đạc đó.
 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phá hủy, làm hư hỏng mốc đo đạc.
 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư xây dựng mạng lưới các trạm định vị vệ tinh có mục đích kinh doanh không theo danh mục dự án đầu tư do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khuyến khích đầu tư.
 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 2. a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này;
 1. b) Buộc tháo dỡ công trình hoặc phần công trình xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
 1. c) Buộc tháo dỡ trạm định vị vệ tinh đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 7. Vi phạm quy định trong lập, thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng, thể hiện không chính xác địa danh đã được chuẩn hóa và công bố trong hoạt động đo đạc và bản đồ.
 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 1. a) Sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ không có nguồn gốc rõ ràng trong lập, thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

6

 1. b) Không thực hiện kiểm định phương tiện đo thuộc Danh mục phương

tiện đo được sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ phải được kiểm định

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

 1. c) Sử dụng phương tiện đo không đạt chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định

trong thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ đo đạc và

bản đồ;

 1. d) Thể hiện không chính xác đường địa giới hành chính trên thông tin,

dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ

thuật – dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ.

 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi sau:

 1. a) Giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực

hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

 1. b) Thể hiện không chính xác đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh

thổ trên thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực hiện đề án,

dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

 1. c) Không sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản

trong lập, thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ đo đạc

và bản đồ chuyên ngành;

 1. d) Không sử dụng dữ liệu không gian địa lý quốc gia trong thực hiện các

nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh

tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác phục vụ quản lý của

Nhà nước.

 1. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại

điểm a khoản 3 Điều này.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 2. a) Buộc hủy bỏ dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ đối với hành vi quy

định tại điểm b, điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này;

 1. b) Buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản

đồ, xuất bản phẩm bản đồ đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm d

khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này.

7

Điều 8. Vi phạm quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc

và bản đồ

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi sau:

 1. a) Không thực hiện kiểm định phương tiện đo thuộc Danh mục phương

tiện đo được sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ phải được kiểm định

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

 1. b) Sử dụng phương tiện đo không đạt chỉ tiêu kỹ thuật để kiểm tra chất

lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

 1. c) Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cấp chủ đầu

tư khi nhà thầu, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra chất

lượng sản phẩm cấp đơn vị thi công theo quy định của pháp luật về đo đạc và

bản đồ.

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong

các hành vi sau:

 1. a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ không đầy đủ nội

dung, mức kiểm tra theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ;

 1. b) Giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong quá

trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

 1. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại

điểm b khoản 2 Điều này.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ do thực hiện hành vi

quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 9. Vi phạm quy định báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không

báo cáo cơ quan cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có sự thay đổi

người phụ trách kỹ thuật hoặc khi có sự thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không

thực hiện báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật

về đo đạc và bản đồ.

8

Điều 10. Vi phạm quy định về giao nộp, cung cấp, khai thác, sử dụng

và trao đổi thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với một trong các

hành vi sau:

 1. a) Sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ để thực hiện đề

án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ không đúng

như đã ghi trong phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc

và bản đồ;

 1. b) Trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là tài

sản công với tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước không đúng quy định

của pháp luật về đo đạc và bản đồ;

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi

không giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ để lưu trữ theo

quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.

 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi

trao đổi quốc tế, xuất nhập khẩu thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện

không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo

đạc và bản đồ.

 1. Hình thức xử phạt bổ sung:
 2. a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi

quy định tại khoản 3 Điều này;

 1. b) Cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại

khoản 3 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử

phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 2. a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy

định tại điểm b khoản 1 Điều này;

 1. b) Buộc thực hiện việc giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và

bản đồ theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

 1. c) Buộc thu hồi dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản

đồ đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

 1. d) Buộc tiêu hủy sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ đối

với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

9

Điều 11. Vi phạm quy định về xuất bản, lưu hành sản phẩm đo đạc

và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xuất

bản, lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ thể hiện

không đúng địa giới hành chính theo quy định của pháp luật về đo đạc và

bản đồ.

 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lưu

hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ

quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ

quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.

 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi

xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ

quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ

quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.

 1. Hình thức xử phạt bổ sung:
 2. a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi

quy định tại khoản 2, 3 Điều này;

 1. b) Cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại

khoản 2, 3 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức

xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 2. a) Buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản

đồ, xuất bản phẩm bản đồ đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2

Điều này;

 1. b) Buộc thu hồi dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản

đồ đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;

 1. c) Buộc tiêu hủy sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ đối

với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

 1. d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được đối với hành vi quy định tại

khoản 2, khoản 3 Điều này.

Điều 12. Hành vi cản trở hoạt động đo đạc và bản đồ hợp pháp của

cơ quan, tổ chức, cá nhân

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản

trở tổ chức, cá nhân sử dụng mốc đo đạc khi thực hiện hoạt động đo đạc hợp pháp.

10

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cản

trở hoạt động đo đạc và bản đồ hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 13. Hành vi lợi dụng hoạt động đo đạc và bản đồ để xâm hại lợi

ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi

dụng hoạt động đo đạc và bản đồ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của

tổ chức, cá nhân.

 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lợi

dụng hoạt động đo đạc và bản đồ để xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc.

 1. Hình thức xử phạt bổ sung:
 2. a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi

quy định tại khoản 2 Điều này;

 1. b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại

khoản 2 Điều này.

 1. c) Cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại

khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử

phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đối với hành vi quy định tại

khoản 2 Điều này.

Chương III

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH,

LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Điều 14. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy

ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ quy

định tại Chương II Nghị định này, cụ thể theo quy định tại khoản 1, 2 và 3

Điều này.

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:
 2. a) Phạt cảnh cáo;
 3. b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

11

 1. c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 5.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3

Điều 3 Nghị định này.

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:
 2. a) Phạt cảnh cáo;
 3. b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
 4. c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 25.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:
 2. a) Phạt cảnh cáo;
 3. b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 4. c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

Điều 15. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra

chuyên ngành và cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

tài nguyên và môi trường

Thanh tra chuyên ngành và cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra

chuyên ngành tài nguyên và môi trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành

chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

quy định tại Chương II Nghị định này, cụ thể theo quy định tại khoản 1, 2, 3

và 4 Điều này.

12

 1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên

ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đang thi hành công vụ có quyền:

 1. a) Phạt cảnh cáo;
 2. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 500.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3

Điều 3 Nghị định này.

 1. Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn thanh tra

chuyên ngành cấp sở, Trưởng đoàn thanh tra của cơ quan được giao thực hiện

chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:

 1. a) Phạt cảnh cáo;
 2. b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
 3. c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 25.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

 1. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:
 2. a) Phạt cảnh cáo;
 3. b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng;
 4. c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 35.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

 1. Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi

trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai có quyền:

 1. a) Phạt cảnh cáo;
 2. b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

13

 1. c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3

Nghị định này.

Điều 16. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng

Công an nhân dân

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc

phục hậu quả của Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật

Xử lý vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

của cơ quan Công an có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi quy định tại

khoản 1 và khoản 3 Điều 10, khoản 1, 2 và 3 Điều 11, Điều 12, khoản 1, 2

Điều 13 Nghị định này trên địa bàn quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn được giao, cụ thể theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

 1. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an; Trạm trưởng Trạm

công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền: Tịch thu tang vật, phương tiện vi

phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2.500.000 đồng.

 1. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Công an

cấp tỉnh gồm Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh mạng và

phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Cảnh sát điều

tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về

tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội

phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã

hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao

thông đường bộ – đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng

phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng An ninh

chính trị nội bộ có quyền:

 1. a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
 2. b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 10.000.000 đồng;

 1. d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:
 2. a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

14

 1. b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 25.000.000 đồng;

 1. d) Trục xuất;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục An ninh mạng và

Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều

tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm

về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội,

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ,

Cục trưởng Cục điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có quyền:

 1. a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 2. b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 2. d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có quyền:
 2. a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 3. b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 2. d) Trục xuất;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 17. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội

biên phòng

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên

phòng có thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10,

khoản 2 Điều 11, Điều 12, khoản 1 và 2 Điều 13 Nghị định này, trên địa bàn

quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể theo quy

định tại khoản 1 và 2 Điều này.

15

 1. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng và

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

 1. a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
 2. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 10.000.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và đ

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn

biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

 1. a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 2. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 3. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ và g

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 18. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh

sát biển

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển có

thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành

vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3 và 4

Điều 5, khoản 2, 3 và 4 Điều 6, điểm c và d khoản 2, điểm b và d khoản 3

Điều 7, điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10, khoản 1, 2 và 3 Điều 11,

Điều 12, khoản 1 và 2 Điều 13 Nghị định này, trên địa bàn quản lý và theo

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể theo quy định tại khoản 1,

2, 3, 4 và 5 Điều này.

 1. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát

biển có quyền: Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

 1. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:
 2. a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
 3. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 10.000.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:
 2. a) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

16

 1. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 15.000.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Tư lệnh vùng Cảnh sát biển có quyền:
 2. a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
 3. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 25.000.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Tư lệnh Cảnh sát biển có quyền:
 2. a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 3. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 4. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 19. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan có thẩm

quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi

quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 11 Nghị định

này, trên địa bàn quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao,

cụ thể theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.

 1. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau

thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu,

Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển

và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra

chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

 1. a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
 2. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 25.000.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

17

 1. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau

thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

 1. a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 2. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 50.000.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:
 2. a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 3. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 4. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 20. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị

trường có thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10, khoản 2

Điều 11 Nghị định này, trên địa bàn quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn được giao, cụ thể theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.

 1. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền:
 2. a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
 3. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 25.000.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g và

h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp

vụ quản lý thị trường có quyền:

 1. a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 2. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 50.000.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

18

 1. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:
 2. a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 3. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 4. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 21. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảng vụ

hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảng vụ hàng hải,

Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa có thẩm quyền xử phạt và

áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính

quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 11 Nghị định

này, trên địa bàn quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao,

cụ thể theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

 1. Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng

không, Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa có quyền: Phạt tiền đến

10.000.000 đồng.

 1. Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc Cảng vụ hàng không,

Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa

Việt Nam có quyền:

 1. a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
 2. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 25.000.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, đ, g và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 22. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra

chuyên ngành và cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

giao thông vận tải, xây dựng, công thương, nông nghiệp và phát triển

nông thôn

 1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành và

cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được quy định như sau:

 1. a) Thanh tra chuyên ngành và cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra

chuyên ngành giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông

thôn có thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối

với hành vi quy định tại Điều 5, Điều 7, Điều 8 và Điều 10 Nghị định này;

 1. b) Thanh tra chuyên ngành và cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra

chuyên ngành xây dựng có thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp

khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 5,

Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 10 Nghị định này.

19

 1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên

ngành đang thi hành công vụ có quyền:

 1. a) Phạt cảnh cáo;
 2. b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 500.000 đồng;

 1. c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và điểm h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở,

trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao

thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:

 1. a) Phạt cảnh cáo;
 2. b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
 3. c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không

vượt quá 25.000.000 đồng;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm c, d và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

 1. Chánh Thanh tra các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt

Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm

nghiệp, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt

Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam có quyền:

 1. a) Phạt cảnh cáo;
 2. b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 3. c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

 1. d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm c, d và h

khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 23. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo

đạc và bản đồ gồm:

 1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại

Chương III Nghị định này.

20

 1. Trưởng đoàn kiểm tra về đo đạc và bản đồ, công chức, viên chức,

người thuộc lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong các cơ

quan quy định từ Điều 14 đến Điều 22 của Nghị định này đang thi hành công

vụ, nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao thanh tra, kiểm tra trong

lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

 1. Chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ

huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.
 2. Nghị định này bãi bỏ khoản 3 Điều 1, Chương 3 và cụm từ “đo đạc và

bản đồ” tại tên Nghị định, căn cứ ban hành, tên Chương 4, tại khoản 1 Điều 1,

tại Điều 2, khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 20 của Nghị định

số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ;

bãi bỏ cụm từ “đo đạc và bản đồ” tại Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18

tháng 07 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc

và bản đồ.

Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp

 1. Những hành vi vi phạm xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực thi

hành nhưng chưa bị xử phạt mà đang được xem xét, giải quyết hoặc sau khi

Nghị định này có hiệu lực thi hành mới bị phát hiện thì áp dụng theo quy định

tại Nghị định số 173/2013/NĐ-CP và Nghị định số 84/2017/NĐ-CP để xử

phạt. Trường hợp các quy định về xử phạt tại Nghị định này có lợi cho tổ

chức, cá nhân thì áp dụng quy định tại Nghị định này để xử phạt.

 1. Hành vi vi phạm đã có quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành nhưng

chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong thì thi hành theo quyết định xử

phạt trước đó.

Điều 26. Trách nhiệm thi hành

 1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi

hành Nghị định này.

21

 1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi chức năng,

nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thi hành Nghị

định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, NN (2).

 1. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *